Nabospråksforståelse

Nabospråksforståelse er en måte å kommunisere på mellom to (eller flere) personer som ikke har samme førstespråk, hvor hver person snakker sitt eget språk, men er i stand til å forstå den andre. Vanligvis bruker hver person morsmålet sitt, men et annet språk man har ferdigheter i kan også brukes. Denne gjensidige forståelsen lar hver person føle seg vel, samtidig som respekt for samtalepartnererens kulturelle bakgrunn og identitet ivaretas.

Denne eldgamle og naturlige måten å kommunisere på ble en didaktisk tilnærming på 1900-tallet, først i de skandinaviske landene, deretter blant romanske språk. I dag jobber lærere, akademikere og forskere med å spre det videre, blant og på tvers av flere språkfamilier.

Fremmedspråksundervisning søker å utvikle ulike kompetanser hos elevene, inkludert ferdighetene til å "forstå". Dette innebærer å forstå hva som enten blir sagt eller skrevet på et annet språk.

I språkdidaktikk er «pluralistiske tilnærminger», hvorav interforståelse er én, en metode der det undervises i flere språk samtidig. I IC lærer elevene å forstå både skriftlige og muntlige uttrykk på flere språk; man starter med språk som tilhører ens egen språkfamilie (f.eks. germansk eller romansk), og der man sammenligner og kontrasterer dem med morsmålet.

IC gjør det mulig å tilegne seg og øve på reseptive ferdigheter i språk man ikke har lært å snakke. Det utvikler vokabular, både gjennom eksponering og gjennom refleksjon over likheter og forskjeller på tvers av språk. Det skaper gjenkjennelse av semantiske strukturer og morfologiske mønstre, ettersom elevene leser og hører dem i mange forskjellige situasjoner og i ulike sammenhenger.

Mange språklærere ser interforståelse som et springbrett til senere læring av disse språkene. Når studentene har lært å forstå skriftlige og muntlige former på et IC-kurs, vil de lettere og bedre ta opp å snakke og skrive på disse språkene.

Således er interforståelse en etisk og rettferdig kommunikasjonsmåte, med respekt for mangfold. Det er utvilsomt en interessant vei mot kommunikasjon mellom europeere i dag og i morgen, men også utenfor Europas grenser.